Testsuites

Voor wie?

Vo en mbo.

Met de Testsuites van Kurve kun je het startniveau van rekenen, Nederlands of Engels van je leerlingen of studenten meten. Ook zijn er Testsuites die leerachterstanden en leerproblemen signaleren. Er zijn verschillende Testsuites.

Resultaten kunnen automatisch worden gekoppeld aan Numo, zodat leerlingen na de toets meteen kunnen oefenen aan een persoonlijk leerplan.

Kurve werkt ook samen met partners zoals Cito en Diataal waarmee gekoppeld kan worden aan Numo. Nieuwsgierig? Neem dan contact op via info@kurve.nl.

Testsuites per vak

Nederlands

Testsuite 1

Testsuite 1 voert een screening Nederlands en dyslexie uit en is gebaseerd op praktijkonderzoek. De test bevat heel veel taalaspecten en zoekt naar onderliggende oorzaken van taalproblemen. Na afloop van de toets krijg je direct een resultaat waarin de scores van een leerling worden vergeleken met die van andere scholen. Ook wordt er een indicatie van het referentieniveau gegeven.

Testsuite 7

Met testsuite 7 kan worden vastgesteld welk referentieniveau een leerling beheerst, van op weg naar 1F tot en met 4F en kan als leerlingvolgsysteem worden gebruikt. De testen kunnen bij nieuwe leerlingen of aan het begin van het schooljaar gebruikt worden voor een nulmeting, maar kunnen ook als evaluatiemeting worden ingezet gedurende het schooljaar of aan het eind van een schooljaar.

De gebieden Luisteren, Lezen en Taalverzorging (Spelling, Werkwoordspelling, Grammatica en Leestekens) worden getoetst. De afname gebeurt volledig online en duurt ongeveer twee keer 45 minuten.

De resultaten van de toets kunnen in Numo worden ingelezen, zodat voor iedere leerling een persoonlijk leerplan wordt klaargezet.

Rekenen en wiskunde

Testsuite 2

Met Testsuite 2 kunnen rekenproblemen gesignaleerd worden. Na afname zie je direct het resultaat, dat wordt gepresenteerd in vergelijking met andere scholen. Ook laat Testsuite 2 het behaalde referentieniveau zien. De testresultaten kunnen gekoppeld worden aan Numo of Muiswerk Online, zodat een leerling direct op zijn eigen niveau kan oefenen en eventuele hiaten kan wegwerken. De volgende rekengebieden worden getest: Hoofdrekenen, Rekenen en wiskunde 1, Rekenen en wiskunde 2, Ruimtelijk inzicht en Snelrekenen.

Testsuite 8

Testsuite 8 kan worden gebruikt om het referentieniveau Rekenen van op weg naar 1F tot en met 3F vast te stellen en kan worden gebruikt als leerlingvolgsysteem. De gebieden Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden komen aan bod. De afname is volledig online en duurt ongeveer 45 minuten. De resultaten kunnen vervolgens gekoppeld worden aan het online leermiddel Numo, waardoor elke leerling meteen op zijn eigen niveau kan oefenen.

Moderne vreemde talen

Testsuite 3

Testsuite 3 bevat testmateriaal voor het signaleren van hiaten en leerproblemen op het gebied van de moderne vreemde talen. Het testmateriaal bevat toetsen op het gebied van Spelling, Tekstbegrip en Woordkennis voor Engels, Duits en Frans.